Advised and Design
     บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและออกแบบ ตามความต้องการและความเหมาะสม ของงาน สำหรับลูกค้าในส่วนของ อาคารสูง บ้านพักอาศัย อาคารคลังสินค้า โรงงานอุสาหกรรม และ หน่วยงานราชการ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และทั่วโลก เช่น

1. ระบบ Fire Alarm เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Notifier, Fire-Lite, Simplex
   จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสินค้าราคาย่อมเยาจากประเทศไต้หวัน, สิงคโปร์
2. ระบบ Fire Suppression System (FM-200) เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ KIDDE,
   Chemetron จากประเทศสหรัฐอเมริกา
3. ระบบ Fire Barrier เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ SIGNUM จากประเทศเยอรมัน
4. ระบบ Fire Proofing เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ NUCHEM จากประเทศสหรัฐอเมริกา
5. ระบบ Fire Enclosure เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MCL Unitex จากประเทศอังกฤษ
6. ระบบ Transit Cable เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BST จากประเทศเยอรมัน
7. ระบบ Security เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PIMA จากประเทศอิสราเอล
8. ระบบ Access Control เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ SANYO จากประเทศญี่ปุ่น และ ยี่ห้อ Eyeview จากประเทศไต้หวัน
9. ระบบ Closed Circuit Television System เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Bewator
   จากประเทศอังกฤษ และ ยี่ห้อ Eyeview จากประเทศไต้หวัน
10. ระบบ Fire Pump เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Flowsevre จากประเทศอิตาลี และ Kirloscar
    จากประเทศอินเดีย
11. ระบบ Fire Hose เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Spark จากประเทศอังกฤษ ยี่ห้อ Moyne
     จากประเทศอังกฤษ
12. ระบบ Fire Extinguisher ยี่ห้อ Guardian จากประเทศไทย

Commisioning System
     บริษัทฯ รับ Power Up ระบบให้ระบบมีการทำงานให้ถูกต้องเต็มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อตรวจสอบการทำงาน ของระบบและในส่วนประกอบต่างๆ ของระบบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง พร้อมจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหา

Survey Renovation Project

     บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการตรวจสอบสภาพหน้างานและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ หาข้อสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผน งานปรับปรุงให้งานมีจุดคุ้มค่าในการลงทุนดำเนินการปรับปรุงของลูกค้ามากที่สุด

 

Preventive Maintenance
     บริษัทฯ นำเสนองานบำรุงรักษาบริการรายปี เพื่อดูแลการทำงานของระบบ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีอายุการใช้งาน ที่ยืนยาว ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ